Algemene Voorwaarden
van het Instituut voor Gezondheidsrecht (IvG)

 

Toepasselijkheid
Deze  algemene voorwaarden  zijn van toepassing, indien het Instituut voor Gezondheidsrecht (verder te noemen IvG) diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als incompany.

Inschrijving voor cursussen met open inschrijving
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per e-mail of via de website van het IvG. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bevestiging
Het IvG zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.

Betaling
Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening gebracht worden. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Het IvG kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Annulering
Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 2 weken vóór de (eerste) cursusdag. Het IvG brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. In geval van annulering zal het IvG reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstgenoemde tijd annuleert, is afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvG hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Afgelasting, wijziging of verzetten door het IvG
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het IvG zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt het IvG zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigingen. In dergelijke gevallen brengt het IvG de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt het IvG de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10 procent op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in een andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
Het IvG spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdende met de cursus, optimaal uit te voeren. Het IvG is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door de annulering door het IvG, door zijn werknemers of door andere personen die door of vanwege het IvG te werk zijn gesteld of van wier diensten door het IvG gebruik is gemaakt.

Auteursrecht
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte  materialen berust bij het IvG of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het  IvG mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Vervanging docenten
Het IvG behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Permanente educatie
De deelnemer aan cursussen die erkend zijn door V&VN of andere instellingen, gaat er mee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de instellingen die de cursus erkend hebben, worden verstrekt  teneinde deze instanties in staat te stellen audits uit te voeren.

Klachten
Een klager kan zijn klacht richten aan de het IvG, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Het IvG zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. Klager krijgt binnen twee weken antwoord.

Incompany cursussen
Afspraken over incompany cursussen worden in een contract vastgelegd.  Als de afnemer of het IvG om reden van onvoorziene omstandigheden de afspraken niet kan nakomen, treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Eventuele kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020